သင်တန်းအစီအစဉ်များ

TRAINING PROGRAMS

 
Training Programs Intro
Play Video

Hello! Here is our page where you can find free training programs that you can follow over 2-3 months. This page is for people who want to try and be more regular with their exercise and use a schedule to help them be consistent. If you are interested, you can download the linked documents and read them to get a sense of what they will require. If you are intimidated by the long-term commitment, do not worry, you can just follow the workouts at your own pace that are on the “Workouts” page.

 

အောက်ဖော်ပြပါအခမဲ့အစီအစဉ်များကိုရယူပါ
(ACCESS OUR FREE PROGRAMS BELOW)

"C" မှစသောမည်သည့်ပရိုဂရမ်သည်မဆိုစလူများအတွက်ဖြစ်သည်

"B" မှစသောမည်သည့်အစီအစဉ်မဆိုအလယ်အလတ်အားကစားသမားများအတွက်ဖြစ်သည်။

"A" မှစသောမည်သည့်အစီအစဉ်မဆိုအဆင့်မြင့်အားကစားသမားများအတွက် (ခက်ခဲသည်။ )

 

Any program that starts with "C" is for beginners. 

Any program that starts with "B" is for intermediate athletes.

Any program that starts with "A" is for advanced athletes (difficult!)